កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៣៤ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម