ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ លោក ឡាច បដ្ឋណា

       លោក ឡាច បដ្ឋណា ជាទីប្រឹក្សាអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥១ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម