ការវិនិយោគលើការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grands Projets

       នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ មានពិធីចុះហត្ថលេខារវាងតំណាង រ.ទ.ស.ភ និង ក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grands Projets លើគម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន ដែលមានតម្លៃ ១៥.២១៧.៨៨៧,៩៥ដុល្លារអាមេរិក និង ៧.៩៨៩.៧០៦,៧៣អឺរ៉ូ។
សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA_TD Contract VINCI Chamkar Morn WTP
PPWSA_TD Investment Chamkar Morn WTP

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម