ការប្រែប្រួលនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

       នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានការប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម៖
១. ចំណូលសរុបចំនួន ៦០.២៤២.៤៦០.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៨.១០៣.៦០៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៥,៥៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦
២. ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ២២.៦៨៨.៣១៦.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ៤.២៤១.៤៣៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ២២,៩៩% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦
៣. ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៣.២៣៣.៥០៦.០០០រៀល ថយចំនួន ៩.២១៣.៣៧៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦
សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 2nd-Quarterly Financial Information 2017
PPWSA_TD Operating Profit Increase and Profit Decrease 2Q-2017
PPWSA_TD Revenue Increase 2Q'2017

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម