សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៤:៣០នាទី នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៦ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២០៤ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម