សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២១៣ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម