ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់

កិច្ចសន្យាការងាររវាងតំណាង រ.ទ.ស.ភ និង លោក ស៊ឹម ខេងលីន ជាទីប្រឹក្សាអគ្គនាយក រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម