ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ

តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧៣ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ មានការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដូចខាងក្រោម៖
១. លោក កែវ សុវណ្ណរិទ្ធ អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុក ជំនួយការអគ្គនាយក
២. លោក ហាក់ វុឌ្ឍី ប្រធាននីតិកម្ម និងអធិការកិច្ច
៣. លោក សាវុឌ វឌ្ឍនា ប្រធានមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា (ឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋាន)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម