ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ

នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្ត ដែលទំហំកម្ចីចំនួន ៣០លានអឺរ៉ូ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពរោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាតចំការមន និងប្រព័ន្ធចែកចាយ។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម