ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃ រ.ទ.ស.ភ ជំនួសឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៤ ក្រប្រភ.សសរ.ចត ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិយ។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម