ការប្រែប្រួលនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានការប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម៖
១. ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ១៥.៤២៦.៩២២.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២.៧៤៦.៣២៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៥,១១% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦
២. ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៨.២២៩.៣៣៦.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២.០០៥.៥៤០.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៩,៦០% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦
សូមទាញយកឯកសារ (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA_TD_Decrease of Operating_Profit and Profit 3Q-2017
PPWSA 3rd Quarterly Report 2017(Khmer Version)
PPWSA 3rd Quarterly Financial Information 2017(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម