សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៨១ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម