ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រ.ទ.ស.ភ នឹងបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ដូចខាងក្រោម៖
១. ប្រភេទភាគលាភដែលត្រូវបែងចែក(Type of Dividend): សាច់ប្រាក់
២. រយៈពេលភាគលាភ(Period of Dividend): ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
៣. អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ(Dividend Payout Ratio): ៤០,៥០%
៤. ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក(Total Dividend): ១៣.៣៩៣.៨៦៦.៩៤៨ រៀល
៥. ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ(Dividend per share): ១៥៤ រៀល/ភាគហ៊ុន
៦. កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ(Record Date): ១៨ មេសា ២០១៨
៧. កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមទូទាត់ភាគលាភ(Payment Date): ២៧ មេសា ២០១៨

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម