មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ០៨:០០ នៅសាលប្រជុំធំ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗ៖
១- របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៧
២- ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៨
៣- សំណួរ-ចម្លើយ

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម