ការថយចុះចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ       ចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ ថយចុះចំនួន ០១រូប គឺ លោក កែវ សុវណ្ណរិទ្ធ ជាអគ្គនាយករង រ.ទ.ស.ភ ទទួលបន្ទុកជំនួយការអគ្គនាយក ដោយសារលោកបានទទួលមរណភាព។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមវិនិយោគិន និងសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម