ការកើនឡើងចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ       លោក ម៉ា ណូរ៉ាវីន ជាប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករង។ លោក ផេង ទី ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ ជំនួសលោក ម៉ា ណូរ៉ាវីន ដែលត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយករង។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម