ការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន (Extension of the Mandate of Independent Director and Non-Executive Director Representative of Private Shareholders)       អាណត្តិអភិបាលរបស់ លោកឧកញ៉ា ចាង យុនហ្វេង និង លោក អោម សេងបូរ៉ា ត្រូវបានបន្តបន្ថែម មួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេលបីឆ្នាំ។
The director mandate of Oknha Zhang Yun Feng and Mr. Om Sengbora is extended one more mandate for a period of three years.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម