លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ Business Performance in 2018 and Annual Plan 2019

       លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ (មិនទាន់ធ្វើសវនកម្ម) និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានបង្ហាញដោយសង្ខេបដូចមាននៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ ចុះថ្ងៃចន្ទ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។
       Business Performance in 2018 (Unaudited) and Annual Plan 2019 of PPWSA are presented in brief as in the press release of the Business Performance in 2018 and Annual Plan 2019 dated January 14th, 2019.

សូមអានលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Business Performance 2018 & Annual Plan 2019(Khmer Version)
Business Performance 2018 & Annual Plan 2019(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម