សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ Delay in presentation of 2018 Fourth Quarter Report (Unofficial Translation)       របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដូចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃចន្ទ ៦រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

      The 2018 Fourth Quarter Report of PPWSA is delayed in presentation and public release as stated in the Press Release on Delay in presentation of 2018 Fourth Quarter Report dated 25th February 2019.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម