ការកើនឡើងចំណូល និងចំណេញរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ The increase in revenue and profit of PPWSA for 4Q2018 (Unofficial Translation)

ចំណូល និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨។
In 4Q2018, revenue and comprehensive income for the period of PPWSA increased.


សូមអានឯកសារស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 4th Quarter 2018(Khmer)
TD_Profit or Loss 4th Quarter 2018(English)
Interim Financial Information 4th Quarter 2018(Khmer)
Interim Financial Information 4th Quarter 2018(English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម