របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

       ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៨ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) មានចំណូលសរុបចំនួន ៩១.២៤៦.៤១០.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ ចំនួន ២៦.៩៦៣.១១៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤១,៩៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៤២.៥៨១.០៨២.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣២.០៦៧.២៨៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣០៥% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ ។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០រៀល កើនចំនួន ៣២.២០០.២០៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៣,៨៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៧៧.៣៩១.២៨៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៤៤.៣២៣.៤៥៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៣៤,០៤% បើធៀបនឹងរយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៧។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៤៤៩.២០៤.៨១៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨៧.១៩៣.០៣៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦,៤០% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៩០៣.១២២.២០៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦៣.៩៩៧.៤១៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧,៦៣%។

       សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងផលិតទឹកស្អាតចំនួន ៥០.៨៣៧.០០០ម៣ ពង្រីកបណ្តាញចែកចាយទឹកបន្ថែម ៦៧.៧០០ម៉ែត្រ និងបង្កើនអតិថិជនថ្មីចំនួន ៥.៤០០បណ្តាញ ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលប្រមាណ ៥៩.៨ ប៊ីលានរៀល និងចំណាយសរុបចំនួន ៤៩.៥ ប៊ីលានរៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 4th Quarterly Report 2018(Khmer Version)
PPWSA 4th Quarterly Financial Information 2018(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម