សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ
Amendment of Subsidiary Loan Agreements between Ministry of Economy and Finance and Phnom Penh Water Supply Authority (Unofficial Translation)       កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ដូចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
      Subsidiary Loan Agreements between Ministry of Economy and Finance (“MEF”) and PPWSA has been amended as stated in the Press Release on Amendment of Subsidiary Loan Agreements between Ministry of Economy and Finance and Phnom Penh Water Supply Authority dated 21st March 2019.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម