មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ
General Shareholders’ Meeting of PPWSA (Unofficial Translation)      នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកនៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ។
      General Shareholders’ Meeting of PPWSA will be held on 31st May 2019 at PPWSA’s headquarter.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម