ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
FY 2018 Dividend (Unofficial Translation)      នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (អាណត្តិទី៦) របស់ រ.ទ.ស.ភ បានប្រកាសបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ជូនភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ។
      On 27th March 2019, PPWSA’s board of directors (6th Mandate) declared the FY 2018 cash dividends to ordinary shareholders.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម