ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨
The increases in operating profit and net profit of PPWSA for FY2018 (Unofficial Translation)      ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានកើនឡើងនៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៨។
       In the FY 2018, PPWSA’s operating profit and net profit increased by KHR 15.4 billion (or 19.36%) and KHR 40.5 billion (or 122.59%) YoY, respectively.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម