សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Announcement of the 7th General Meeting of Shareholders of PPWSA (Unofficial Translation)      នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃសុក្រ ០៩រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
      The PPWSA’s 7th General Meeting of Shareholders will be held on 31st May 2019 at PPWSA’s headquarters. For more details, please kindly find the Announcement of the 7th General Meeting of Shareholders of PPWSA dated 29th March 2019.


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម