សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Announcement of Dividend Distribution for the FY 2018 of PPWSA (Unofficial Translation)      នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (អាណត្តិទី៦) របស់ រ.ទ.ស.ភ បានប្រកាសបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ជូនភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃសុក្រ ០៩រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
      On 27th March 2019, PPWSA’s board of directors (6th Mandate) declared the FY 2018 cash dividends to ordinary shareholders. For more details, please kindly find the Announcement of Dividend Distribution for the FY 2018 of PPWSA dated 29th March 2019.


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម