របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

       ក្នុងឆ្នំា២០១៨ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) មានចំណូលសរុបចំនួន ២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០រៀល កើនឡើងជាងឆ្នំា២០១៧ ចំនួន ៣២.២០០.២០៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៣,៨៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៧៣.៦០៧.១៦៨.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៤០.៥៣៩.៣៤២.០០០រៀល ស្មើនឹង ១២២,៥៩% បើធៀបនឹងឆ្នំា២០១៧។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨៧.៣៩៧.០៣៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦,៤២% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៨៩៩.៣៣៨.០៨៦.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦០.២១៣.៣០០.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧,១៨%។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិតប្រមាណ ៤៣.០៥០.៧១៤.០០០រៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។

សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA_Annual Report 2018(Khmer Version)
PPWSA_Financial Statement 2018(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម