សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Delay in disclosing the 2019 First Quarter Report of PPWSA (Unofficial Translation)       របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដូចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

       The 2019 First Quarter Report of PPWSA is delayed in disclosing to the public as stated in the Press Release on Delay in disclosing the 2019 First Quarter Report of PPWSA dated May 29, May 2019.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម