កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧
Minutes of 7th General Meeting of Shareholders (Unofficial Translation)      នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧ ដែលមានរបៀបវារៈ និងដំណើរការ ដូចមាននៅក្នុង កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧ ។
      PPWSA’s 7th General Meeting of Shareholders was held on Friday, May 31, 2019 as per the agenda and process as in the Minutes of 7th General Meeting of Shareholders. (Unofficial Translation)

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមនេះ៖
7th GMS Minutes of Meeting


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម