កម្រងសំណួរស្តីពី បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ
PPWSA’s environment, social and governance questionnaires for FY2018      កម្រងសំណួរស្តីពី បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានបង្ហាញដូចមានក្នុងឯកសារភ្ជាប់ (ភាសាអង់គ្លេស)។
      PPWSA’s environment, social and governance questionnaires for FY2018 are presented as in the attachment (English version only).

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមនេះ៖
ESG Report 2018 (V2)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម