ការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩
The decrease in net profit of PPWSA for 2Q2019 (Unofficial Translation)

នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ មានការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធចំនួន ១០,៤៩០ ប៊ីលានរៀល (ឬ ៥៣,២០%) ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨។
In 2Q2019, PPWSA’s net profit decreased by KHR 10.490 billion (or 53.20%) QoQ.

សូមទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 2Q2019(Khmer Version)
TD_Profit or Loss 2Q2019(English Version)
Interim Financial Information_2Q2019(Khmer Version)
Interim Financial Information 2Q2019(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម