ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ មានការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៨.០៩២.៨៤៤.០០០រៀល (ឬ ៥៧,៤០%) និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ១៤.៤៣០.៦៩១.០០០រៀល (ឬ ១៩៩,៤០%) ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨។

       In the third quarter of 2019, PPWSA’s operating profit increased by KHR 8,902,844,000 (or 57.40%) quarter on quarter and net profit increased by KHR 14,430,691,000 (or 199.40%) quarter on quarter.

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Interim Financial Information 2Q2019 (Khmer)
Interim Financial Information 2Q-2019 (English)
TD_Profit or Loss 2Q2019 (Khmer)
TD_Profit or Loss 2Q2019 (English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម