ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ         ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តជាមួយ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកម្ចីបន្តចំនួន ៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានកម្ចីនេះ ពីទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD)។

        Ministry of Economy and Finance (MEF) and Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) entered into Subsidiary Credit Agreement for debt financing, amounting to USD 85 million funded by Agence Française de Développement (AFD).


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម