ការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលត្រូវផ្តល់ជូនគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

       The Fourth Quarter Report for FY2019 shall be released to the Securities and Exchange Commission of Cambodia ("SECC") not later than February 14th, 2020 will be extended to February 24th, 2020.

សូមទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
Delay 4Q2019 Report(KH)
Delay 4Q2019 Report(EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម