ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍សាមាយិករបស់ រ.ទ.ស.ភ      របាយការណ៍សាមាយិករបស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ នឹងត្រូវពន្យារពេលក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍សាមាយិកនេះ ជូនគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។
      The periodic reports of PPWSA consisting of the fourth quarterly report 2019, Annual Report 2019 and the first quarterly report 2020 will be extended in releasing this periodic reports to Securities and Exchange Commission of Cambodia.
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម