ការថយចុះចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

       នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ រ.ទ.ស.ភ មានការថយចុះនៃចំណូលចំនួន ៤៨,៥ ប៊ីលានរៀល (ឬ១៨,៣៣%) ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៤២,៨ ប៊ីលានរៀល (ឬ៤៥,២២%) និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៤០,៣ ប៊ីលានរៀល (ឬ៥៤,៧៧%) ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
       In fiscal year 2019, PPWSA’s revenues, operating profit and net profit decreased by KHR 48.5 billion (or 18.33%), KHR 42.8 billion (or 45.22%) and KHR 40.3 billion (or 54.77%) year on year, respectively.

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 2019(KH)
TD_Profit or Loss 2019(EN)
PPWSA_Financial Statements 2019(KH)
PPWSA_Financial Statements 2019(EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម