ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រ.ទ.ស.ភ នឹងបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ជូនភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ២៣០ រៀល/ភាគហ៊ុន តាមការសម្រេចនៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។ ការទូទាត់ភាគលាភចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។
        PPWSA will distribute dividends to its ordinary shareholders amounted to KHR 230/share as per resolution in the 8Th General Meeting of Shareholders of PPWSA held on June 26th, 2020. The dividend payment will be started from 13 to 21 July 2020 on every working day.

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Dividend 2019(KH)
TD_Dividend 2019(EN)
Announcement_Dividend 2019(KH)
Announcement_Dividend 2019(EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម