ការកែតម្រូវព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (“រ.ទ.ស.ភ”) សូមធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានអំពី កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់អាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់អភិបាល (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ តំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន និងអភិបាលឯករាជ្យ) និងការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ ឯកឧត្តម សឹម ណារ៉ា និង លោក ឡុង ណារ៉ូ ដូចមាននៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែតម្រូវព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃអង្គារ ១០កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។
        Phnom Penh Water Supply Authority ("PPWSA") would like to modify the ending date of directors's current mandate (Non-Executive Director representing private shareholders and Independent Director) and the ending mandate of H.E Soem Nara and Mr. Long Naro as disclosed in the Press Release on Modification of BoD information in PPWSA's Annual Report 2019 dated June 30, 2020.

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
Modification of Annual Report 2019(KH)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម