ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០

       នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ មានការកើនឡើងនៃចំណូលចំនួន ១៧,៩ ប៊ីលានរៀល ឬ ៣១,៤២% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៨,៣ ប៊ីលានរៀល ឬ ៤៥,០១% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៦,៥ប៊ីលានរៀល ឬ ៧១,៤៤% ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Interim Financial Information 2nd-Q-2020 (Khmer)
Interim Financial Information 2nd-Q-2020 (English)
TD_Profit or Loss 2nd-Q-2020 (English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម