ការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (“រ.ទ.ស.ភ”) សូមធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានអំពី ចំណូលសរុប ចំណាយសរុប ចំណាយការប្រាក់ និងចំណេញពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកទី៤ នៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ជាភាសាខ្មែរ (ទំព័រ ៣៧) ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ចុះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានរព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០(ភាសាខ្មែរ)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០(ភាសាអង់គ្លេស)
ការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ (ទំព័រទី ៣៧)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម