ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ មានការកើនឡើងនៃចំណូលចំនួន ២២,៦ ប៊ីលានរៀល ឬ ៣៥,៤៣% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ១៥,៧ ប៊ីលានរៀល ឬ ៧០,៧៧% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៥,៤ប៊ីលានរៀល ឬ ២៥,២៦% ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Interim Financial Information 3rd-Q-2020 (Khmer)
Interim Financial Information 3rd-Q-2020 (English)
TD_Profit or Loss 3rd-Q-2020 (Khmer)
TD_Profit or Loss 3rd-Q-2020 (English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម