ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ៨៦,៨ ប៊ីលានរៀល កើនឡើងចំនួន ៤៦,៤ ប៊ីលានរៀល ឬ ១១៤,៨០% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩។ ការកើនឡើងនៃចំណូលនេះ ធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣៩ ប៊ីលានរៀល ឬ ៦៨៨,៩៩ % និង ២៤,៨ ប៊ីលានរៀល ឬ ៤១១,៤១ % រៀងៗគ្នា បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 4Q2020(Khmer)
TD_Profit or Loss 4Q2020(English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម