ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ឆ្នាំ២០២០

       ក្នុងឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣២៤.៣ប៊ីលានរៀល កើនឡើងចំនួន ១០៧.៨ប៊ីលានរៀល ឬ ៤៩,៨៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ការកើនឡើងនៃចំណូល ធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៧៧,៦ប៊ីលានរៀល ឬ ១៤៩,៣៣% និង ៥៥ប៊ីលានរៀល ឬ ១៦៥,៣៩ % រៀងៗគ្នាបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 2020(Khmer)
TD_Profit or Loss 2020(English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម