ការរសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ

       ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៨:០០ នាទី ព្រឹក និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានរបៀបវារ:សំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈ
       § បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២០
       § បទបង្ហាញស្តីពី ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២១
       § បោះឆ្នោតសម្រេចលើការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក
       § បោះឆ្នោតសម្រេចលើលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម