មន្ទីរពិសោធន៍ទឹករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធរបស់រដ្ឋាករទឹស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ISO/IEC 17025 : 2005

       មន្ទីរពិសោធន៍ទឹករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធរបស់រដ្ឋាករទឹស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានទទួលការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដោយជោគជ័យ បំពេញតាមតម្រូវការ បទប្បញ្ញាត្តិ និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្ត អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO/IEC 17025 : 2005 ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា (នស/រកម/០៦០៧/០១៣) និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា (នស/រកម/០៦១៨/០១១)។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម