ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនឹងបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ២៦២រៀល/ភាគហ៊ុន តាមការសម្រេចនៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Announcement Dividend 2020(KH)
Announcement Dividend ​2020(EN)
TD_Dividend 2020(KH)
TD_Dividend 2020(EN)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម