សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ តាមរយៈអនឡាញ (ZOOM) នៅថ្ងៃសុក្រ ១០កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃសុក្រ ១០កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។


សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(ភាសាខ្មែរ)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(ភាសាអង់គ្លេស)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម