ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១

       នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ រ.ទ.ស.ភ មានចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣០,៧ ប៊ីលានរៀល កើនឡើងចំនួន ៤,១ ប៊ីលានរៀល ឬ ១៥,៦៧% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Profit or Loss 1Q2021(ភាសាខ្មែរ)
TD_Profit or Loss 1Q2021(ភាសាអង់គ្លេស)
Interim Financial Information 1Q2021(ភាសាខ្មែរ)
Interim Financial Information 1Q2021(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម