ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់      ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃ រ.ទ.ស.ភ បានតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដូចខាងក្រោមៈ
       ១. លោកដេង ប៉ូលីដែន ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជំនួស លោក ឡាច បដ្ឋណា ដែលបានចូលនិវត្តន៍។
       ២. លោក ជូ ផល្លា ត្រូវបានតែងតាំងថ្មី ជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃសាខាសេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យ។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម